poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Nowe mieszkania dla absolwentów. RUSZYŁ NABÓR

Aktualności, Biznes, Miasto

16 kwietnia ruszył kolejny nabór w ramach programu „Dom dla Absolwenta”. Mieszkania czekają na informatyków, filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów, specjalistów związanych z branżą morską oraz medyków.

„Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych „pod klucz” mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe dla jego rozwoju.

W ramach programu absolwent otrzymuje wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaca pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawiera na okres od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia. – Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i bez ryzyka np. nagłego wypowiedzenia, co często zdarza się na rynku prywatnym. Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny. – tłumaczy Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS. – Jeśli zaś zdecyduje się pozostać w mieszkaniu, będzie zobowiązany dopłacić wkład, który wniosło Miasto.

Mieszkania dla absolwentów przygotowywane będą na już istniejących i nowobudowanych osiedlach Szczecińskiego TBS  i sukcesywnie przyznawane zainteresowanym.

Program ruszył dwa lata temu. Do tej pory Szczecińskie TBS przygotowało pod wynajem 46 lokali. Początkowo beneficjentami byli absolwenci kierunków informatycznych. W zeszłym roku  grupa odbiorców została rozszerzona o kolejne zawody – filologów, ekonomistów, fizyków, biotechnologów i specjalistów związanych z branżą morską. W tym roku dołączyli do nich absolwenci studiów medycznych oraz zawodów medycznych.

Szczecińskie TBS prowadzi stały, wolny nabór wniosków osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w ramach Programu, przygotowując kolejne mieszkania według potrzeb wynikających ze składanych wniosków. O najem lokalu może się ubiegać osoba, która ukończyła studia pierwszego lub drugiego stopnia w wyszczególnionym zawodzie, jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, jest zatrudniona lub ma ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w danym zawodzie, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi być formalnie zatrudniona u danego pracodawcy, lub prowadzić działalność gospodarczą. Musi spełniać też odpowiednie kryteria dochodowe oraz złożyć oświadczenie, że opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie. Ważnym kryterium jest wiek, który w tym roku uległ zmianie – najemca nie może mieć skończonych 35 lat (wcześniej 30).

Więcej informacji w regulaminie na stronie:  www.domabsolwenta.szczecin.pl.

 

***

“Dom dla Absolwenta” to jeden z dziewięciu programów mieszkaniowych w ramach Programu mieszkaniowego Miasta „Zamieszkaj dobrze!”. Stanowią one bogatą ofertę skierowana do osób z różnych środowisk, o różnych potrzebach mieszkaniowych, a przede wszystkim o różnym poziomie dochodów, które na ustalonych zasadach mogą wynająć mieszkanie. Miasto dysponując mieszkaniami w obu gminnych TBS’ach oraz we własnym zasobie mieszkaniowym – wynajmuje mieszkania zawodowym rodzinom zastępczym, usamodzielniającym się wychowankom placówek wychowawczo-opiekuńczym lub pieczy zastępczej, studentom, absolwentom, dużym rodzinom oraz seniorom.

 

Programy mieszkaniowe w ramach pakietu „Zamieszkaj dobrze” :

  • Dom dla dziecka – wpiera dzieci, których rodzice nie mają możliwości opieki i wychowania. Skierowany jest do osób i podmiotów wykonujących zadania pieczy zastępczej.
  • Dom na start  – dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze na czas usamodzielnienia się (inkubator) i  dla wychowanków opuszczających  inkubatory lub placówki opiekuńczo-wychowawcze przygotowanych do samodzielnego życia
  • Dom dla seniora– mieszkania wspomagane dla osób, które nie wymagają całodobowej opieki. Dają bezpieczeństwo zamieszkania oraz możliwość korzystania z oferty pobliskich klubów lub świetlic dla seniorów oraz mieszkania chronione z całodobową opieką, zastępujące pobyt w domach pomocy społecznej,
  • Za życiem – mieszkaniadla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym samodzielnie prowadzący swoje gospodarstwa domowe i nie wymagający całodobowej opieki
  • Dom dla studenta– dla studentów szczecińskich uczelni na stałe mieszkających poza Szczecinem
  • Dom dla absolwenta– dla absolwentów szkół średnich i wyższych uczelni podejmujących pracę lub zatrudnionych w Szczecinie w zawodach istotnych dla rozwoju miasta lub ważnych dla mieszkańców,
  • Dom Dużej Rodziny– dla wielodzietnych rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci nieposiadających własnego domu lub zamieszkujących małe mieszkania,
  • Nowy Dom– dla rzetelnych najemców zasobów komunalnych chcących poprawić swoje warunki mieszkaniowe w wyniku zamiany mieszkania na mieszkanie pełnostandardowe.

Oprócz tego Szczecin także wynajmuje mieszkania najuboższym (socjalne), lokale do remontu, buduje nowe mieszkania o czynszu komunalnym, które realizują TBS’y.