czwartek, 26 lipca 2018 r.

kontakt z redakcją

+48 661 816 567 / kontakt@szczecinnonstop.pl

Jeszcze jeden konkurs na zagospodarowanie Placu Orła Białego

Aktualności, Miasto

Miasto ogłasza konkurs, podczas którego osoby reprezentujące mieszkańców będą mogły zobaczyć prace i przedstawić swoją opinię sędziom konkursowym, jeszcze przed podjęciem decyzji. 

Do 14 września, do godz. 15.00  trwa składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.- Naszym priorytetem jest by projekt uwzględniał potrzeby mieszkańców, a jednocześnie był kompromisem  i spójną wizją tego miejsca – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta miasta. – Dlatego procedura konkursu przewiduje włączenie w obszar dyskusji jak najszerszego grona osób, które będą pełnić rolę doradczą na etapie wypracowywania werdyktu.

Teren objęty konkursem został  podzielona na 3 obszary:

OBSZAR A – teren Placu Orła Białego w Szczecinie,

OBSZAR B – ograniczony Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką – tj. obszar analizy skutków przyjętych rozwiązań projektowych dla terenu Placu Orła Białego w Szczecinie wraz koncepcją zmian projektowych w ww. obszarze,

OBSZAR C – obszar ulicy Tkackiej Inwestycja, która planowana jest do realizacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursowego będzie obejmowała obszar A i C.

Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na 31 stycznia 2019 roku. Autor najlepszej pracy konkursowej może liczyć na nagrodę pieniężną  i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. Nagrody w konkursie:

1) I NAGRODA – 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto),

2) II NAGRODA – 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych brutto),

3) III NAGRODA – 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto),

4) trzy wyróżnienia po 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych brutto), Partnerem organizacyjnym i merytorycznym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział Szczecin.